jobs.pymi.vn - Python jobs in VietNam http://jobs.pymi.vn 2018-02-26T00:59:23Z Tìm việc Python tại Việt Nam PyFML Team Full Stack Developer (Python,Javascript) @ SurePark,Others - Wage: 800 - 1,000 USD 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1603/ 800 - 1,000 USD SurePark Web Developer (Python) @ Viettel Cyber Security,Ha Noi - Wage: Thương lượng 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1601/ Thương lượng Viettel Cyber Security Full-Stack Dev (Golang, ReactJS, Python) @ Miss Moneypenny Technologies,Ho Chi Minh - Wage: Above $1,000 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1597/ Above $1,000 Miss Moneypenny Technologies Data Analysis (Java, Python, Scala) @ Viettel Cyber Security,Ha Noi - Wage: Thương lượng 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1602/ Thương lượng Viettel Cyber Security Devops Engineer @ Chotot,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1599/ Thương lượng Chotot Back-end Dev (Python, C#, Java) @ PINGCOM,Ha Noi - Wage: Thương lượng 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1596/ Thương lượng PINGCOM Data Engineer @ Chotot,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1598/ Thương lượng Chotot Software Engineer (Java/ C++/ Python) @ Viettel Cyber Security,Ha Noi - Wage: Thương lượng 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1600/ Thương lượng Viettel Cyber Security [HCM]Data Scientist(Python, SQL ~ $1700) @ Giao Hàng Nhanh (GHN),Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1593/ Thương lượng Giao Hàng Nhanh (GHN) 05 Back-end Developers (Python/PHP/Java) @ AOI Systems Viet Nam,Ho Chi Minh - Wage: 600 - 1,000 USD 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1594/ 600 - 1,000 USD AOI Systems Viet Nam Data Engineer (Python, MySQL,SQL) @ Giao Hàng Nhanh (GHN),Ho Chi Minh - Wage: 500 - 1,000 USD 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1595/ 500 - 1,000 USD Giao Hàng Nhanh (GHN) Sr Back-end Dev (Golang, NodeJS, Python) @ Giao Hàng Nhanh (GHN),Ho Chi Minh - Wage: Up to $1400 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1592/ Up to $1400 Giao Hàng Nhanh (GHN) Senior Full-stack Devs (NodeJS, Python) @ Giao Hàng Nhanh (GHN),Ho Chi Minh - Wage: Up to $1400 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1591/ Up to $1400 Giao Hàng Nhanh (GHN) Java/Python Developer (Machine learning) @ ITP Vietnam,Ho Chi Minh - Wage: Thương lượng 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1590/ Thương lượng ITP Vietnam 3 DevOps System Engineers @ Rainmaker Labs,Ho Chi Minh - Wage: 1,500 - 3,000 USD 2018-02-26T00:59:23Z tag:jobs.pymi.vn,2018-02-26:/jobs/1589/ 1,500 - 3,000 USD Rainmaker Labs